• VEELGESTELDE
  VRAGEN

  Om je zo goed mogelijk te informeren over je dienstverband hebben we dit informatiedocument met veel gestelde vragen opgesteld. Mocht je na het lezen van dit document toch nog tegen andere vragen aanlopen, neem dan contact met ons op. We staan je dan graag te woord.  

  V: Wie is mijn werkgever? 
  A: Accres HR | Detachering BV is je juridische- en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van je salaris en opgebouwde reserveringen. De organisatie waar je je werkzaamheden verricht is de inlener. Deze is verantwoordelijk voor het inroosteren en de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. De inlener en Accres HR | Detachering BV werken dusdanig nauw met elkaar samen, dat alle praktische zaken prima op elkaar worden afgestemd.  

  V: Moet ik me legitimeren op het werk?
  A: Ja, wanneer je werkt ben je wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen. Bij controles door bijvoorbeeld de arbeidsinspectie moet je je kunnen legitimeren met je originele identiteitsbewijs. Daarnaast hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig voor de loonadministratie.  

  V: Wat ga ik verdienen?
  A: De hoogte van het loon wordt bepaald in overleg met de inlener en sluit aan op de loonlijsten en/of cao zoals die ook op de andere medewerkers binnen het bedrijf in dezelfde functie van toepassing zijn. Voor de betaling van overwerk, onregelmatige– of ploegendiensten, verschoven uren e.d. hanteren wij de regeling die bij de opdrachtgever gebruikelijk is.

  V: Onder welke cao val ik?
  A: Op de overeenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing. Deze is te downloaden via onze website of www.nbbu.nl.

  V: Heb ik persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?
  A: Voor aanvang van het dienstverband ontvang je van ons en de inlener de nodige veiligheidsinstructies. Je bent indien noodzakelijk, zelf verantwoordelijk voor werkschoenen en de inlener stelt andere persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. 

  V: Mijn werkplek is niet veilig, wat moet ik nu doen?
  A: Indien de inlener naar jouw mening niet voldoet aan de veiligheidsnormen en geen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stelt, ben je verplicht dit direct bij ons te melden.

  V: Wat is loonheffingskorting?
  A: Loonheffingskorting is een korting op de loonbelastingen die op het loon worden ingehouden. Je kunt de loonheffingskorting maar bij één werkgever toepassen. Vaak wordt gekozen voor de werkgever bij wie je het meeste salaris verdient. Wil je de loonheffingskorting wijzigen? Neem dan even contact met ons op. 

  V: Hoe kan ik mijn uren declareren?
  A: Overleg dit even met je opdrachtgever. Soms ben je zelf verantwoordelijk om je uren in te leveren, je kunt hiervoor de werkbriefjes van Accres HR | Detachering BV gebruiken. Het kan ook zijn dat je werkt via het urenportaal op onze website of met een inkloksysteem waarvan de uren automatisch naar ons toegestuurd worden. Het is van belang dat je uren van de voorgaande week uiterlijk op woensdag bij ons binnen zijn. Anders volgt er op donderdag geen betaling en ontvang je je loon pas één week later.

  V: Kan ik reiskosten of andersoortige onkostenvergoedingen declareren?
  A: Reiskosten of onkostenvergoedingen kunnen alleen gedeclareerd worden mits de inlener en jij dat met elkaar hebben afgesproken. Voor meer info verwijzen wij je naar je inlener.

  V: Wanneer wordt mijn salaris gestort?
  A: Afhankelijk van je keuze of je per week of per vier weken uitbetaald wilt worden, worden op iedere donderdag de gewerkte uren van voorgaande week verwerkt en aan je uitbetaald. Het is van belang dat je uren van de voorgaande week uiterlijk op woensdag bij ons binnen zijn. Anders volgt er op donderdag geen betaling en ontvang je het loon pas één week later. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat je loon meestal nog dezelfde dag op je bankrekening. Houdt er rekening mee dat dit bij feestdagen wat langer kan duren dan je gewend bent.

  V: Waarom heb ik deze week geen salaris ontvangen?
  A: Het kan zijn dat we je gewerkte uren niet op uiterlijk woensdag hebben ontvangen. Neem in dit geval contact met ons op. 

  V: Hoeveel netto salaris houd ik over?
  A: Het nettobedrag is afhankelijk van het aantal uren dat er wordt gewerkt en/ of de loonheffingskorting wordt toegepast. 

  V: Waar kan ik mijn loonstroken inzien?
  A: Je loonstroken worden via e-mail naar je toegezonden. Ook zijn deze te raadplegen binnen de e-UUR app. Controleer daarom goed of je het juiste mailadres aan ons door hebt gegeven. 

  V: Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitgekeerd?
  A: Vakantiegeld wordt ieder jaar aan het eind van de maand mei aan je uitbetaald. Natuurlijk kun je bij ons het gehele jaar door een verzoek doen tot uitbetaling van het (tot dan toe) opgebouwde vakantiegeld, bijvoorbeeld als je tussentijds op vakantie wilt gaan. 

  V: Hoeveel vakantiedagen heb ik?
  A: Het aantal opgebouwde vakantiedagen is afhankelijk van het aantal uur dat je per week werkt. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur is dat ongeveer twee vakantiedagen per maand. Je opgebouwde vakantiedagen kun je altijd terugvinden op je loonstrook. 

  V: Hoe vraag ik vakantiedagen aan?
  A: Uitbetaling van vakantiedagen kan per e-mail of het werkbriefje worden aangevraagd. Vergeet niet te vermelden om hoeveel vakantiedagen het gaat en voor welke kalenderweken het is bestemd.

  V: Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar?
  A: Opgebouwde wettelijke vakantiedagen kun je meenemen naar het volgende kalenderjaar, maar vervallen na 6 maanden na aanvang van dat kalenderjaar. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 kalenderjaren. Je dient hier zelf op te letten.Indien er roostervrije dagen worden opgebouwd dienen deze te worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Deze dagen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar. 

  V: Bouw ik pensioen op?
  A: Wanneer je langer dan 8 weken hebt gewerkt voor Accres HR | Detachering BV en 21 jaar of ouder bent, ben je verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling Stipp. Van het Stipp ontvang je jaarlijks een overzicht van het opgebouwde kapitaal. Voor meer informatie, zie www.stippensioen.nl.

  V: Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
  A: Elk jaar, in de loop van januari, wordt de jaaropgave via e-mail aan je verstrekt. Ook is deze beschikbaar binnen de e-UUR app. 

  V: Hoe en bij wie meld ik me ziek?
  A: In geval van ziekte dien je op de eerste dag van ziekte voor aanvang van het werk contact op te nemen met de opdrachtgever waar je werkzaam bent. Vervolgens dien je voor 10.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen. Ben je op een later tijdstip – dus gedurende je werkdag – ziek geworden, dan dien je dit alsnog op die dag telefonisch aan ons door te geven. Wij zullen je vervolgens ziek melden en zorgen voor de begeleiding en uitbetaling van loondoorbetaling of ziektewet. Een uitgebreid ziektereglement wordt je bij aanvang dienstverband ter download aangeboden. Daarnaast ben je verplicht om –onder voorwaarden- tijdens je ziekte thuis en bereikbaar te blijven. 

  V: Hoe en bij wie meld ik me beter?
  A: Om je beter te melden, dien je uiterlijk op de dag dat je hersteld bent telefonisch contact op te nemen met ons. Uiteraard dien je ook de inlener op de hoogte te hebben gesteld.

  V: Wanneer ontvang ik een betaling tijdens een ziekteperiode?
  A: Qua uitbetaling tijdens ziekte binnen je arbeidsovereenkomst volgen wij het betalingsmodel van UWV waarbij wij in 13 perioden per jaar uitbetalen. Je ontvangt dus eens per vier weken een betaling als je ziek bent binnen de looptijd van je arbeidsovereenkomst. Mocht je ziek uit dienst gaan omdat je arbeidsovereenkomst eindigt dan volgt er (afhankelijk van je contractvorm) een uitbetaling vanuit UWV of Qare Nederland. Ook deze hanteren een uitbetalingsagenda van 13 perioden per jaar. 

  V: Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd. Moet ik dit doorgeven?
  A: Ja, je dient er zelf zorg voor te dragen dat je relevante wijzigingen tijdig doorgeeft aan Accres HR | Detachering BV. Dit dient schriftelijk te geschieden (per mail of brief).

  V: Wat moet ik doen als ik stop met werken bij mijn opdrachtgever?
  A: Wanneer je wil stoppen met werken bij je inlener, dan dien je dit uiteraard direct met de inlener te bespreken. Vervolgens dien je dit direct schriftelijk door te geven aan Accres HR | Detachering BV. Na afloop van het dienstverband volgt een exit-interview. In dit gesprek staat jouw mening omtrent de uitgevoerde functie, de werkzaamheden en opdrachtgever centraal. De uitbetaling van de resterende reserveringen vindt 2 weken nadat het dienstverband is beëindigd plaats.  

  V: Moet ik me zelf verzekeren voor ziektekosten?
  A: Ja, je dient zelf een zorgverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze. Normaliter heb je reeds een verzekering afgesloten.

  V: Kan ik een klacht indienen?
  A: Iedereen kan, te goeder trouw, zonder enige angst voor benadeling bij de directie van Accres HR | Detachering BV een klacht of melding indienen of zijn bezorgdheid uiten over schendingen van wettelijke verplichtingen of mogelijk onbehoorlijke bedrijfsvoering. Accres HR | Detachering BV legt zich erop toe om aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voldoen, zoals onder andere de wettelijke bepalingen inzake administratieve verantwoordingsstandaarden, gelijke kansen voor medewerkers en ethische bedrijfsvoering. Een afschrift van deze procedure is bij Accres HR | Detachering BV verkrijgbaar.